Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Z 12. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  12.03.2020

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na ďalšie obdobie.

3.   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/03/2021

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 12/2021

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Slavomír Sedlák, Monika Fedorová

3. Za zapisovateľa zápisnice  bol určený p. Ing. František Vahovský

     

Uznesenie 2/03/2021

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch

od 1.4.2021 do  30.4.2021.

     

V Bajerove dňa  12.3.2021

Vladimír Mruz

Starosta obce

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Z 12. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  12.03.2020

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na ďalšie obdobie.

3.   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/03/2021

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 12/2021

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Slavomír Sedlák, Monika Fedorová

3. Za zapisovateľa zápisnice  bol určený p. Ing. František Vahovský

     

Uznesenie 2/03/2021

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch

od 1.4.2021 do  30.4.2021.

     

V Bajerove dňa  12.3.2021

Vladimír Mruz

Starosta obce