Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIE
Z 6. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 20.9.2019
v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Žiadosť p. Márii Ferencovej o odkúpenie nehnuteľnosti - KOPCE
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/09/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 6/2019
b.) Za overovateľov boli určení : p. Slavomír Sedlák, Monika Fedorová
c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. František Vahovský
Uznesenie 2/09/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov
a.) schvaľuje výstavbu telocvične o rozmeroch 13,2x23,2 m - na ihrisku ZŠ s MŠ Bajerov
b.) ukladá vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu telocvične
V Bajerove dňa 20.9.2019
Vladimír Mruz
Starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIE
Z 6. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 20.9.2019
v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Žiadosť p. Márii Ferencovej o odkúpenie nehnuteľnosti - KOPCE
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/09/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 6/2019
b.) Za overovateľov boli určení : p. Slavomír Sedlák, Monika Fedorová
c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. František Vahovský
Uznesenie 2/09/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov
a.) schvaľuje výstavbu telocvične o rozmeroch 13,2x23,2 m - na ihrisku ZŠ s MŠ Bajerov
b.) ukladá vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu telocvične
V Bajerove dňa 20.9.2019
Vladimír Mruz
Starosta obce