Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIE
Z 5. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 21.6.2019
v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/06/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 5/2019
b.) Za overovateľov boli určení : p. Róbert Hudák, Martin Murín
c.) Za zapisovateľa bola určený p. František Vahovský
Uznesenie 2/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018
b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2018 bez výhrad
d.) obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtu v plnej výške previesť na rezervný fond.
e.) schvaľuje prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov:
- výstavba workoutovej preliezačky vo výške 3770,00 eur.
Uznesenie 3/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
a.)vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu rozcvičovne pre ZŠ s MŠ Bajerov.
Zodp.. starosta obce, Vladimír Mruz T: 30.9.2019
Uznesenie 4/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá
a.) zorganizovať výlet pre dôchodcov, dňa 19.7.2019 (skanzen Pribylina – Hniezdne)
Zodp.: starosta obce, Vladimír Mruz
Uznesenie 5/06/2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá
a.) usporiadať športový deň dňa 5. júla 2019 so začiatkom o 14.00 hod. pre detí a dospelých na multifunkčnom ihrisku.
Zodp. : starosta obce a poslanci OZ
Uznesenie 6/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
a.) prevádzkové – otváracie hodiny v miestnom pohostinstve – krčma Bayor, Bajerov 25
pondelok-štvrtok 14.00-22.00 hod.
piatok-sobota 14.00-23.00 hod.
nedeľa 14.00-22.00 hod.
V Bajerove dňa 21.6.2019
Vladimír Mruz
Starosta obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIE
Z 5. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 21.6.2019
v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/06/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 5/2019
b.) Za overovateľov boli určení : p. Róbert Hudák, Martin Murín
c.) Za zapisovateľa bola určený p. František Vahovský
Uznesenie 2/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2018
b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2018 bez výhrad
d.) obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtu v plnej výške previesť na rezervný fond.
e.) schvaľuje prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov:
- výstavba workoutovej preliezačky vo výške 3770,00 eur.
Uznesenie 3/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
a.)vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu rozcvičovne pre ZŠ s MŠ Bajerov.
Zodp.. starosta obce, Vladimír Mruz T: 30.9.2019
Uznesenie 4/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá
a.) zorganizovať výlet pre dôchodcov, dňa 19.7.2019 (skanzen Pribylina – Hniezdne)
Zodp.: starosta obce, Vladimír Mruz
Uznesenie 5/06/2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá
a.) usporiadať športový deň dňa 5. júla 2019 so začiatkom o 14.00 hod. pre detí a dospelých na multifunkčnom ihrisku.
Zodp. : starosta obce a poslanci OZ
Uznesenie 6/06/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
a.) prevádzkové – otváracie hodiny v miestnom pohostinstve – krčma Bayor, Bajerov 25
pondelok-štvrtok 14.00-22.00 hod.
piatok-sobota 14.00-23.00 hod.
nedeľa 14.00-22.00 hod.
V Bajerove dňa 21.6.2019
Vladimír Mruz
Starosta obce