Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

 UZNESENIE

 zo  IV.  riadneho zasadnutia   Obecného zastupiteľstva, konané dňa  5.4.2019

v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

 l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

        

Uznesenie 1/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.)    Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 4/2019

b.)   Za overovateľov boli určení :  p. Monika Fedorová, Slavomír Sedlák

c.)    Za zapisovateľa bol určený p. Ing. František  Vahovský

 

Uznesenie 2/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove volí

 a.) Hlavného kontrolóra obce Bajerov Ing. Milana  Marchevského, ul. Karabinského 34  Ľubotice

b.) Pracovný pomer sa stanovuje v rozsahu 2,5% pracovného času, s nástupom od  1.4.2019.

 

 Uznesenie 3/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove určilo

a.)    Termín zápisu detí do MŠ a 1. ročníka  ZŠ s MŠ Bajerov  v dňoch od 11.4.2019  do 12.4.2019.

  

Uznesenie 4/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

a.)    Odporúča upozorniť majiteľa pohostinstva v Bajerove, ohľadom dodržiavania prevádzkových hodín a rušenia nočného kľudu.

Zodp, : starosta obce     T: 30.4.2019

 

 Uznesenie 5/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

a.)    Zrealizovať workoutové  ihrisko za pomoci príspevku z PSK  vo výške 3 000 eur a 3 770 eur  z rozpočtu obce.

 

 Uznesenie 6/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

a.)    Usporiadať slávnosť pri príležitosti – Dňa matiek 19.5.2019 v kultúrnom dome 

Zodp.: starosta obce , poslanci OZ  

 

V Bajerove dňa  5.4.2019                                                     

Vladimír Mruz 

Starosta obce                                                                                

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIE

zo  IV.  riadneho zasadnutia   Obecného zastupiteľstva, konané dňa  5.4.2019

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e
l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:    

Uznesenie 1/04/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  1. Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 4/2019
  2. Za overovateľov boli určení :  p. Monika Fedorová, Slavomír Sedlák
  3. Za zapisovateľa bol určený p. Ing. František  Vahovský

Uznesenie 2/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove volí

a.) Hlavného kontrolóra obce Bajerov Ing. Milana  Marchevského, ul. Karabinského 34  Ľubotice

b.) Pracovný pomer sa stanovuje v rozsahu 2,5% pracovného času, s nástupom od  1.4.2019.

Uznesenie 3/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove určilo

  1. Termín zápisu detí do MŠ a 1. ročníka  ZŠ s MŠ Bajerov v dňoch od 11.4.2019  do 12.4.2019.

Uznesenie 4/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

  1. Odporúča upozorniť majiteľa pohostinstva v Bajerove, ohľadom dodržiavania prevádzkových hodín a rušenia nočného kľudu.

Zodp, : starosta obce     T: 30.4.2019

Uznesenie 5/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

  1. Zrealizovať workoutové  ihrisko za pomoci príspevku z PSK  vo výške 3 000 eur a 3 770 eur  z rozpočtu obce.

Uznesenie 6/04/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove ukladá

  1. Usporiadať slávnosť pri príležitosti – Dňa matiek 19.5.2019 v kultúrnom dome   Zodp.: starosta obce , poslanci OZ  

V Bajerove dňa  5.4.2019                                                     

 Vladimír Mruz

Starosta obce