Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Uznesenia zastupiteľstva | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIE

z II.  riadneho zasadnutia   Obecného zastupiteľstva, konané dňa  22.2.2019

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.

3.  Návrh na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie  z MF SR

4.  Návrh na príspevok  na kostolné hodiny v ½  hodnoty – cca 3000 eur.

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 Uznesenie 1/02/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a.)    Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 2/2019

b.)   Za overovateľov boli určení :  p. Róbert Hudák, Martin Murín

c.)    a zapisovateľa bol určený p. Ing. František  Vahovský

Uznesenie 2/02/2019

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove

1.V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v Bajerove vyhlásilo na deň 5.4.2019  voľby hlavného kontrolóra obce Bajerov. 

a.)  pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu 2,50 %  pracovného času

b.)  kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade  t. j. do 22.3.2019.

2.Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce  Bajerov je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. 

a.) písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) profesijný životopis,

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3.K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a.) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

b.) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c.) termín doručenia prihlášok je do 22.3.2019, na adresu: Obecný úrad Bajerov 082 41, Bajerov 101, v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BAJEROV – „ NEOTVÁRAŤ".

Uznesenie 3/02/2019

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov   ukladá

a.)    vypracovať a odoslať žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce – rekonštrukcia toaliet  v sále kultúrneho domu  vo výške 13.500 eur.

Zodp.. starosta obce , T: 31.3.2019

Uznesenie 4/02/2019

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov   

a.)    nesúhlasilo s umiestnením  stávkovej kancelárie  v zariadení – Krčma Bayor,

Bajerov 25, 082 41 Bajerov

Uznesenie 5/02/2019

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov schvaľuje   

a.)    osadenie dopravných značiek zákaz vjazdu nákladným  autom nad 12 t -

miestna komunikácia  na cintorín  a okolo Farského úradu  Bajerov.

Zodp. : starosta obce, T:  31.3.2019

Uznesenie 6/02/2019

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov schvaľuje   

a.)     Finančný príspevok vo výške 700 eur na rok 2019 pre :

-            FS Bajerovčan

-            Ľudová hudba  a spev  Pukavica

Uznesenie 7/02/2019

Obecné zastupiteľstvo  obce Bajerov schvaľuje   

a.)    kúpu plynového sporáku – 6 horákov do kuchyne, predbežná cena 1500 eur.

Zodp. : starosta obce, T: 31.3.2019

V Bajerove dňa  22.2.2019                                                  

Vladimír Mruz

Starosta obce