Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
UZNESENIE
Z 18. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 29.6.2018
v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a   v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017
4. Berie na vedomie žiadosť p. Jána Eštočina o oslobodenie dane za psa.
5. Berie na vedomie sťažnosť p. Jaroslava Sabola o rušení verejného poriadku
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/06/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 18/2018
b.) Za overovateľov boli určení : p. Monika Fedorová, Slavomír Sedlák
c.) Za zapisovateľa bola určená p. Emília Mihaliková
Uznesenie 2/06/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017 
b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Bajerov za rok 2017 bez výhrad
d.) obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtu v plnej výške previesť na rezervný fond.
e.) schvaľuje prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov: - oprava schodov na cintoríne, - oplotenie na cintoríne - rozšírenie a oprava miestnych komunikácii - oplotenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu. 
Uznesenie 3/06/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov,
a.) určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 piatich poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bajerov.
b.) určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Bajerov - 100% úväzok.
Uznesenie 4/06/2018
Obecné zastupiteľstvo ukladá, 
a.) usporiadať športový deň dňa 5. júla 2018 so začiatkom o 13.00 hod. pre detí a dospelých na multifunkčnom ihrisku.
Zodp. : starosta obce a poslanci OZ
Uznesenie 5/06/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá, 
a.) zverejniť ponuku o odpredaji pozemku, kat. územie Bajerov, časť parc. č. 358 na úradnej tabuli o výmere cca 100 m2, formou obchodnej súťaže, kritériom bude ponúknutá cena záujemcov.
b.) návrh na vklad a geometrické zameranie vyššie uvedeného pozemku , bude hradiť kupujúci
c.) záujemcovia môžu žiadosti zaslať do 15.8.2018 na tunajší obecný úrad Zodp. : starosta obce , Vladimír Mruz
Uznesenie 6/06/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje, 
a.) Firmu PROFIL INVEST SEVEN, s.r.o. Staničná 1250, Vranov nad Topľou na realizáciu oplotenia budovy kultúrneho domu a obecného úradu s cenovou ponukou 9 784,51 eur v prípade poskytnutia dotácie z MF SR na individuálne potreby.
b.) Firmu PROFIL INVEST SEVEN, s.r.o. Staničná 1250, Vranov nad Topľou na realizáciu oplotenia na cintoríne (čelná strana) s cenovou ponukou 3502,88 eur. 
Uznesenie 7/06/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje, 
a.) Štartovné vo výške 100 eur na Nohejbalovú 24 hodinovku Sedlice 2018
b.) Štartovné previesť na účet obce Sedlice do 20.7.2018. Zodp. : starosta obce, Vladimír Mruz a poslanec Ing. Váhovský
Uznesenie 8/06/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov, 
a.) Schvaľuje termín spomienkového stretnutia na 12.9.2018 o 10.00 hod. k 60. výročiu pádu lietadla L60 Brigadír v lokalite Fiľov pri pamätníku.
b.) Ukladá zaslať žiadosť na Vrtuľníkové krídlo, Gen. Ambraša o prezentáciu ozbrojených síl na spomienkovom stretnutí. Zodp.: starosta obce , Vladimír Mruz
c.) Ukladá vyčistiť Tri studničky a vykosiť lokalitu Fiľov. Zodp. : starosta obce , Vladimír Mruz a p. František Bednár.
Uznesenie 9/06/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2004 o zriadení školského obvodu Základnej školy s MŠ Bajerov - ( školský obvod 5. až 9. ročník pre obec Rokycany od 1.9.2018) 
V Bajerove dňa 29.6.2018
Vladimír Mruz
Starosta obce

Zoznam aktualít