Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
UZNESENIE
Z 15. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 9.3.2018 v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/03/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 15/2018
b.) Za overovateľov boli určení : p. Martin Murín, Róbert Hudák
c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. František Vahovský
Uznesenie 2/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá
a.) vypracovať a zaslať žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie vo výške 8 000,00 eur na individuálne potreby obce – na výmenu oplotenia okolo obecného úradu.
Zodp.: starosta obce , Vladimír Mruz T: do 31.3.2018
Uznesenie 3/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
a.) Starostovi obce pri príležitosti životného jubileá odmenu vo výške jedného mesačného platu.
Uznesenie 4/03/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
1. Finančný príspevok na rok 2018 pre spevácku skupinu a Folklórny súbor Bajerovčan
vo výške 700 eur.
V Bajerove dňa 9.3.2018
Vladimír Mruz
Starosta obce

Zoznam aktualít