Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE
UZNESENIE
Zo 16. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 13.4.2018
v zasadacej miestnosti OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e   n a   v e d o m i e
l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
3. Informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Bajerov
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/04/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 16/2018
b.) Za overovateľov boli určení : p. Monika Fedorová, Slavomír Sedlák
c.) a zapisovateľa bol určený p. Ing. František Vahovský
Uznesenie 2/04/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ruší uznesenie č. 3/03/2018 zo dňa 9.3.2018
Uznesenie 3/04/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
a.) pre starostu obce pri príležitosti životného jubileá – 50 rokov zvýšenie platu
(plat stanovený zákonom) na obdobie troch mesiacov s účinnosťou
od 1.4.2018 do 30.6.2018. Percentuálne navýšenie je 60% k základnému platu.
V Bajerove dňa 13.4.2018
Vladimír Mruz
Starosta obce

Zoznam aktualít