Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Zo 16. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  4.3.2022

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na ďalšie obdobie.

3.   Informáciu o prípravných prácach k oslavám  700. výr. prvej písomnej zmienky o obci

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/03/2022

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č. 16/2022

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Monika Fedorová, Slavomír Sedlák

3. Za zapisovateľa zápisnice  bol určený p. Ing. František Vahovský

         

Uznesenie 2/03/2022

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

  1. Termín zápisu detí do  1. ročníka  ZŠ s MŠ  v Bajerove v dňoch

od 1.4.2021 do  30.4.2021.

     

Uznesenie 3/03/2022

Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

     l.  Vydanie - výroba knihy – Bajerovské  povesti a piesne

V Bajerove dňa  4.3.2022

Vladimír Mruz

Starosta obce 


Zoznam aktualít