Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BAJEROVE

UZNESENIA 

 Zo 7. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  13.12.2019

v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

2.   Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia.

   

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/12/2019

l. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania  OcZ  č 7/2019

2. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Martin Murín, Slavomír Sedlák

         

Uznesenie 2/12/2019

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

 VZN č. 1/2019 o poplatkoch  za úkony a služby vykonávané obcou

Uznesenie 3/12/2019

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

     Dodatok č. 2  k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za

     komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Uznesenie 4/12/2019

1./   Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove  zobralo na vedomie do poručujúce stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu a:

     a.) schvaľuje predložený návrh  rozpočtu obce na rok 2020 v objeme:

          bežné príjmy                                        705 400 €

          bežné výdavky                                    675 400 €

          výsledok  bežného rozpočtu              30 000 €

          kapitálové príjmy                                            0

          kapitálové výdavky                                30 000 €

          výsledok kapitálového rozpočtu      -30 000 €

Príjmy celkom                        705 400 €

Výdaje celkom                       705 400 €

b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022,

c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné zastupiteľstva splnomocňuje starostu obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

2./ Obecné zastupiteľstvo  v Bajerove

a.)    schvaľuje návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bajerov na rok 2020

b.)    poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti

   Uznesenie 5/12/2019

    Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

      a.) rozpočtové opatrenie č. 2/2019 o úprave rozpočtu

  

   Uznesenie 6/12/2019

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove  schvaľuje

a.)    odmeny pre poslancov vo výške 330 eur za rok 2019

b.)    pre kontrolóra vo výške 100 eur  za rok 2019

           

Uznesenie 7/12/2019

     Obecné zastupiteľstvo v Bajerove schvaľuje

a.)    pre starostu obce  zvýšenie platu (plat stanovený zákonom) na obdobie troch mesiacov -12/2019, 01/2020, 02/2020.

b.)    Percentuálne navýšenie je  60% k základnému platu

V Bajerove dňa  13.12.2019

              Vladimír Mruz

              Starosta obce

Zoznam aktualít