Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BAJEROVE

UZNESENIE Z 19. riadneho Obecného zastupiteľstva, konané dňa 5.10.2018 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

l. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie obdobie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/10/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania obecného zastupiteľstva č. 19/2018
b.) Za overovateľov boli určení : p. Martin Murín a Róbert Hudák
c.) Za zapisovateľa bol určený p. Ing. František Vahovský

Uznesenie 2/10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov ukladá usporiadať slávnosť „Október mesiac úcty k starším dňa 21.10.2018 o 15.00 hod..
Zodp. : starosta obce a poslanci OZ

Uznesenie 3/10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje
a.) Odpredaj pozemku p. č. 358, LV 478 výmera cca 100 m2
b.) Cena sa určí po geometrickom zameraní podľa veľkosti pozemku,
c.) Cena 3 eur/1m2

Uznesenie 4/10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov schvaľuje nákup stojanov na odpad do každej domácnosti /rodinného domu/, v ktorom žijú
obyvatelia s trvalým pobytom v obci.

Uznesenie 5/10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje usporiadať slávnosť – Mikuláša dňa 8.12.2018 o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Bajerove.

V Bajerove dňa 5.10.2018
Vladimír Mruz
Starosta obce

Zoznam aktualít