Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Služby

Prevádzkový poriadok nového viacúčelového ihriska

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ :                         O B E C    B A J E R O V

Adresa :            Obecný úrad  Bajerov  č. 101,  082 42 Bajerov         IČO: 0032 68 01

Nájomcom môže byť:

 1. Fyzická osoba ( staršia ako 18 rokov, preukazujúca sa preukazom totožnosti)
 2. Právnická osoba ( preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne z iného registra )
 3. Iné subjekty v zmysle právnych predpisov SR ( mesto, obec, združenia...)

Prevádzková doba: 8 00- 14 00  od  2.9 - 30.6  ZŠ Bajerov

pondelok – piatok  8 00  -  14 00  od 1.7 -1.9  domáci na objednávku bez poplatku

                                                                         cudzí na objednávku za poplatok

                            14 30 – 21 00   domáci na objednávku ( bez poplatku )  

                                                             cudzí na objednávku za poplatok          

sobota  – nedeľa   8 00  -  21 00  domáci na objednávku ( bez poplatku )

                                                           cudzí na objednávku za poplatok 

         Rezervovanie času na športovú činnosť :

Maximálne rezervovanie na športovú aktivitu – 2 hodiny na osobu ( kolektív)

 1. Zásady používania viacúčelového ihriska

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

 1. Určiť prevádzkové hodiny ihriska
 2. Určovať podmienky využívania ihriska
 3. Vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tieto pokyny
 4. Nové viacúčelové ihrisko sa využíva na tenis, volejbal, nohejbal, bedminton a v zime slúži ako klzisko.
 1. Vstup je povolený
 1. Na vlastné nebezpečenstvo
 2. Po prihlásení sa u majiteľa ( správcu ) ihriska osobne, alebo telefonicky na základe dohodnutého nájmu
 3. S vlastným športovým náradím mimo siete na tenis
 1. Bezplatne obyvatelia obce
 2. Deti predškolského veku – len v prítomnosti rodiča, alebo inej dospelej osoby
 3. Deti školopovinné a mládež do 18 rokov – len s vedomím rodičov

S platbou vopred

      2 €  na osobu / 1 hodinu

      5 €  kolektív - min. 5 osôb / 1 hodinu

Poplatok za prenájom ihriska sa uhradí u majiteľa ( správcu ihriska)

 1. Vstup je zakázaný
 1. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 2. Osobám bez ohlásenia u správcu
 3. S otvoreným ohňom a predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz  ( fľaše, plechovky a pod.

V areáli viacúčelového ihriska je  ZAKÁZANÉ

 1. Poškodzovanie športového náradia a zariadenia
 2. Fajčiť a požívať omamné látky
 3. Správať sa hlučne a nespoločensky
 4. Zdržovať sa v areáli mimo povolených hodín
 5. Používať nevhodnú obuv (nie kopačky a turfy ale tenisky s hladkou podrážkou)
 6. Vstupovať na kolieskových korčuliach a bicykloch
 7. Vodiť psov a iné domáce zvieratá
 8. Preliezať cez mantinely, liezť na konštrukcie športoviska
 9. Používať klasickú (plstenú )futbalovú loptu

Poškodenie zariadenia areálu, alebo športového náradia je povinný nahradiť ten, kto to spôsobil. Vstup do športového zariadenia zaväzuje k dodržiavaniu týchto pokynov.

 1. Sankcie
 1. Za porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov majiteľa ( správcu ) ihriska bude uložená pokuta podľa druhu zavinenia.
 2. Pri poškodení majetku viacúčelového ihriska, bude voči osobe uplatnená náhrada škody v plnej výške.

Vstupom do areálu ihriska vyjadrujem súhlas, že som porozumel prevádzkovému poriadku ihriska a budem sa ním riadiť tak, ako je to uvedené vo všetkých bodoch. Prevádzkovateľ a správca viacúčelového ihriska nezodpovedajú za škodu vzniknutú osobe jej vlastným zavinením !!!

 1. Nájomca ihriska je povinný  ( zodpovedný )
 1. Nájomca je povinný pred začiatkom činnosti skontrolovať stav areálu, ktoré preberá a prípadné škody nahlásiť majiteľovi ú správcovi
 2. Nájomca je povinný v čase prenajatia dodržiavať čistotu a poriadok v celom areáli ihriska, po ukončení činnosti ho upratať a odovzdať majiteľovi / správcovi ihriska.
 3. Nájomca je zodpovedný za bezpečnosť užívateľov ihriska, ktorý je povinný poskytnúť prvú pomoc, prípadne privolať odbornú zdravotnícku pomoc.
 4. Nájomca je zodpovedný v plnej miere za správanie a konanie osôb, ktoré sa zdržujú na ploche ihriska ( t.j. hráči aj návštevníci ), ktorí pri činnosti používajú len športové náčinie a náradie vhodné na povrchy s umelou trávou (pieskovou).
 1. Tiesňové telefónne linky pre záchranné služby

112    -  tiesňové volanie                                                                                                                                

150    -  hasičská záchranná služba                                                                                                                                      

155    - záchranná zdravotnícka sl.

158    - polícia

Kontakt na majiteľa  ( správcu ihriska v prípade objednávok):  Vladimír Mrúz -0918451887                    

                 Obecný úrad   pondelok – piatok  od 7, 00 – 15, 00 hod.        TEL: +421 51 778

V Bajerove                     dňa:  13.3.2020                 starostka obce: Vladimír Mrúz