Smernice a VZN | Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce BAJEROV