Ostatné dokumenty a tlačivá | Plán kontrolnej činnosti

Ing. Milan Marchevský, hlavný kontrolór obce Bajerov

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bajerov na I. polrok 2015

Rozsah kontrolnej činnosti:
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bude v súlade s § 18b zák. 369/1990 v rozsahu primeranom k dohodnutému rozsahu pracovného úväzku (2,5 % z fondu pracovného času) rámcové zameraná hlavne na kontrolu pod ktorou sa rozumie:

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

- kontrola vybavovania sťažností a petícií,

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015

- vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014
- vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za 2014
- kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- kontrola dodržiavanie zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií zo zreteľom na dodržiavanie zákona 431/2002 o účtovníctve , na dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti ,účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov a zásad finančnej kontroly
- dodržiavanie zásad poskytovania dotácií a finančných výpomoci
- metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc a dokumentov obce
- iné úlohy podľa uznesenia OcZ
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
- ďalšie úlohy, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom ( napr. zákon c. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania).

Iná priebežná činnosť hlavného kontrolóra

- účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva ( podľa časových možností )
- zvyšovanie odbornej spôsobilosti ako nutnosti reagovania za zmeny resp. novoprijaté právne predpisy týkajúce sa územnej samosprávy ( účasť na školeniach , seminároch rokovaniach celoslovenského a regionálneho združenia hlavných kontrolórov Slovenska)

Bajerov november 2014
Ing. Marchevský Milan
hl. kontrolór