Aktuality | Informácia o voľnom pracovnom mieste

Základná škola s materskou školou, Bajerov  96, 082 41

 Informácia o voľnom pracovnom mieste

Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informujem o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

Názov zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou Bajerov  96
Sídlo zamestnávateľa:    Bajerov 96, 082 41 Bajerov
Kontakty:                         051 / 77 83 122, zsbajerov@centrum.sk
Kategória PZ:                  učiteľ
Podkategória PZ:            učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie  aprobácia - anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa  ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre   jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:
žiadosť o zaradenie do výberového konania s telefónnym a  e-mailovým kontaktom,
kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
profesijný štruktúrovaný životopis,čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti,
súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového  konania v  zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Iné súvisiace požiadavky:
pracovné pomery na dobu určitú od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
ovládanie štátneho jazyka.

Žiadosti s požadovanými dokladmi posielať do 13. 8. 2018 na adresu školy (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke). Uchádzači spĺňajúci podmienky výberového konania budú pozývaní elektronickou poštou.

V Bajerove, 02. 08. 2018
PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy

Zoznam aktualít