Aktuality | Informácia o voľnom pracovnom mieste

Základná škola s materskou školou Bajerov, Bajerov  96, 082 41 Bajerov

 Informácia o voľnom pracovnom mieste

Podľa  zákona č. 552/2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujem o voľnom pracovnom mieste:

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Bajerov
Sídlo zamestnávateľa:  Bajerov 96, 082 41 Bajerov
Kontakty:                        051 / 77 83 122, zsbajerov@centrum.sk
Kategória:                      Personálny/na  a  mzdový/vá referent/ka

Kvalifikačné predpoklady: Stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské - ekonomického  smeru
Osobné predpoklady: bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, analytické a logické myslenie
Požadované doklady:
žiadosť o zaradenie do výberového konania s telefónnym a  e-mailovým kontaktom,
kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v  zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)

Termín nástupu:            09/2018, pracovný pomer od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

Iné súvisiace požiadavky: 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC: Word, Excel, prax s prácou so softvérom pam, skúsenosti s odmeňovaním vo verejnej správe – školstve

Náplň práce:
Komplexne vedenie celej agendy školy, personálnej, mzdovej, štatistika, výkazníctvo,  sledovanie a aplikácia mzdových, daňových a školských zákonov a zákonov verejnej správy. Spracovanie miezd, vyhotovovanie pracovných zmlúv, komunikácia, vyhotovenie výkazov  a dokumentov pre inštitúcie, štatistické vykazovanie, sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby školy, príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov, vydávanie potvrdení, spracovanie ročného  zúčtovania dane, archivácia administratívnej práce. Spracovanie a evidencia dodávateľských faktúr, vystavenie odberateľských faktúr.

Požiadavky na uchádzača: prax v odbore minimálne 1 rok, základy fakturácie, ovládanie problematiky školskej legislatívy, znalosť zákonov v oblasti personalistiky a spracovania miezd.

Žiadosti s požadovanými dokladmi posielať do 13. 8. 2018 na adresu školy (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke). Uchádzači spĺňajúci podmienky výberového konania budú pozývaní elektronickou poštou.

V Bajerove, 02. 08. 2018
PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy

Zoznam aktualít